Skip to main content

Centrala za razmenu muzičkih inovacija (Hub for the Exchange of Music Innovation – HEMI) je projekat evropske saradnje koji je pokrenuo konzorcijum od 10 partnera iz 9 zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope (CSEE).

Konzorcijum HEMI-a razvijen je kao klaster i uključuje javne i privatne organizacije, udruženja, organizatore festivala i događaja, izvozne kompanije, muzičke poslovne škole i izložbene festivale.

Sufinansiran iz Programa Kreativna Evropa, Evropske unije, u trajanju od 4 godine (2020-23), HEMI ima za cilj da ojača i proširi horizontalni lanac vrednosti i model saradnje među pristupajućim organizacijama koje deluju u muzičkoj industriji i u sektoru žive muzike CSEE regije.

Misija:

  • Podržati razvoj poslovanja partnera u konzorcijumu (kompanije, festivali, lokacije)
  • Poboljšati preduzetničke veštine i kompetencije muzičkih profesionalaca u CSEE regiji
  • Podržati profesionalizaciju i internacionalizaciju umetnika CSEE regije
  • Lobiranje za razvoj muzičke industrije CSEE regije (nacionalni i evropski nivo)
  • Zastupnje muzičkog tržišta CSEE regije (u i izvan CSEE zemalja)
  • HEMI ima za cilj stvaranje održivog „Muzičkog centra“ (mreže nacionalnih centara).

Najvažniji ciljevi:

  • Razviti inovativne poslovne modele između partnera u konzorcijumu kako bi zajednički iskoristili karakteristične, ali komplementarne resurse (konferencije, festivale i proizvode).
  • Koprodukcija i zajednička promocija novih događaja/proizvoda kako bi se stvorila snažna svest o brendu
  • Stvoriti HEMI inkubator za podršku profesionalizaciji i internacionalizaciji muzičkih profesionalaca u CSEE regiji (tj. kolega).
  • Podržati modele stručnog i obrazovnog obrazovanja (vocational and educational training – VET) muzičkih profesionalaca u CSEE regiji

Događaji povezani sa HEMI-jem

Više informacija na: hemimusichub.com

* The European Commission’s support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

* Projekat kofinansiraju Program Kreativna Evropa Evropske unije, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada.